Në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” dhe konkretisht ne baze te projektit “Perfshirja e Minoriteteve: Veprimet e mbështetjes sociale dhe përshtatja e politikave afatgjata për fëmijët me rrezik të lartë në zonat e populluara nga anëtarët e minoritetit grek në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri, Shoqata Estia Deropolis realizoi seminaret e meposhtme ne Bashkite E Dropullit, Finiqit dhe Delvines.

Sofratik – 11/09/2017

Dervican – 13/09/2017

Livadhia, Finiq – 14/09/2017

Finiq – 15/09/2017