Në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” dhe konkretisht ne baze te projektit “Perfshirja e Minoriteteve: Veprimet e mbështetjes sociale dhe përshtatja e politikave afatgjata për fëmijët me rrezik të lartë në zonat e populluara nga anëtarët e minoritetit grek në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri, Shoqata Estia Deropolis realizoi seminaret e meposhtme ne Bashkite E Dropullit, Finiqit dhe Delvines.

Jorgucat – 20/01/2018

Finiq – 26/01/2018

Jorgucat – 20/02/2018.

Finiq – 27/02/2018.

Delvine – 02/03/2018.

Delvine – 07/03/2018.