Gjithmonë gjendemi pranë banorëve të Dropullit si në rastin e znj Natasha nga
Vanistër. Anëtarët e Shoqatës, sistemuan ambientet e dhomës ku ajo jeton në këtë
fshat.