Καταστατικό του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Εστία Δερόπολης

ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 1. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με νομικό χαρακτήρα που δραστηριοποιείται κυρίως στη Δερόπολη και σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
 2. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» είναι μια οργάνωση με μέλη μη-πολιτικά, που δημιουργήθηκε με ελεύθερη βούληση από τους ιδρυτές της, η οποία δεν έχει σαν σκοπό το κέρδος και είναι ανοιχτή για συνεργασία με όλους όσους εργάζονται για την υλοποίηση των στόχων της.
 3. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» λειτουργεί σύμφωνα με:- Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας, άρθρα 46 και 48.
  – Την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 10 Δεκεμβρίου 1948.
  – Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Ρώμη στις 04/11/1950.
  – Τον Αστικό Κώδικα της Δημοκρατίας της Αλβανίας, άρθρα 39-53.
  – Τον Νόμο αρ. 8788, Ημερομηνία: 07. 05. 2001 «Περί μη κυβερνητικών οργανώσεων», όπως έχει τροποποιηθεί.
  – Το Πρακτικό Ιδρύσεως
  – Το Καταστατικό του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
  – Την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» (στο εξής Σ.Ε.Δ.) έχει το λογότυπο, το σύμβολο και τη σφραγίδα του, τα οποία τον προσδιορίζουν.
 2. Το λογότυπο, το σύμβολο και η σφραγίδα του Συλλόγου εγκρίθηκαν με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Το σύμβολο και το λογότυπο του Συλλόγου είναι: ένα σπίτι που έχουν παραταχθεί δύο ενήλικες και κρατούν από το χέρι τους ένα παιδί και κάτω ακριβώς είναι η επιγραφή στα Ελληνικά «η πιο ζεστή αγκαλιά»
 4. Η σφραγίδα φέρει την επιγραφή: «ΕΣΤΙΑ Δερόπολης» (στην ελληνική γλώσσα), καθώς και το λογότυπο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
 5. Το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης», σε οποιαδήποτε δημόσια, ιδιωτική ή εκτός χώρας υπηρεσία, θα είναι ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγουη κα. Όλγα Γιάννη Παγούνα.
  Εν τη απουσία του προέδρου, ή κατ ‘εξουσιοδότηση από τον Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου η εκπροσώπηση θα γίνεται από τον Αντιπρόεδρο, είτε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου.
 6. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» έχει την ιδιότητα ενός νομικού προσώπου και είναι εγγεγραμμένη στα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας της Αλβανίας που σχετίζονται με την καταγραφή των οργανώσεων και κοινωνικών Συλλόγων.
 7. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» θα εργασθεί με επίκεντρο τη φροντίδα και την προστασία των δικαιωμάτων καθώς και θα παρέχει βοήθεια στα ορφανά παιδιά, στις ευάλωτες γυναίκες, στις ανύπαντρες μητέρες, στις γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα, τις γυναίκες με προβλήματα υγείας κ.λπ.
 8. Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του, ο Σύλλογος θα συνεργαστεί με όλους τους ανάλογους εγχώριους ή διεθνείς συλλόγους και οργανώσεις.
 9. Για την εγγραφή του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» και όλες τις περαιτέρω ενέργειες στο δικαστήριο εξουσιοδοτείται η κα. Znj. Gentiana Vasil Qendro.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι ιδρυτές του Συλλόγου είναι:

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Ο Σύλλογος έχει την έδρα του στη διεύθυνση: Βάνιστα – Κάτω Δρόπολη, Αργυρόκαστρο, Αλβανία.
 2. Με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών για την επίτευξη των στόχων του, ο Σύλλογος μπορεί να ανοίξει / δημιουργήσει παραρτήματα, να στελεχώσει γραφεία ή να ορίσει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και στο εξωτερικό όπου δραστηριοποιείται και εκτελεί δραστηριότητα.
  – Για την ίδρυση παραρτήματος, χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
  – Η επωνυμία του παραρτήματος θα έχει την μορφή “ΕΣΤΙΑ Δερόπολης / Όνομα Πόλης – Χώρα
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» ιδρύθυκε για αόριστο χρονικό διάστημα.
 2. Η λήξη ή ο περιορισμός της δραστηριότητάς του γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του είτε λόγω δυνάμεων ανωτέρας βίας βάσει της ισχύσουσας νομοθεσίας.
  Το ημερολογιακό έτος για τις επόμενες περιόδους θα είναι σύμφωνα το ημερολογιακό έτος, ξεκινώντας από την ημερομηνία: 1 Ιανουαρίου του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΤΟΧΟΙ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο σύλλογος έχει ως βασικό στόχο να παρέχει την βοήθειά του συμβάλλοντας έστω και λίγο στην βελτίωση της ζωής των ορφανών παιδιών, των παιδιών που πάσχουν από κάποια ασθένεια, των παιδιών μονογονεϊκης οικογένειας, των παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες με προβλήματα και να παρέχει βοήθεια σε όλες τις ευάλωτες ομάδες που ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία.

 1. Την ενίσχυση της αυτογνωσίας τους για τον ρόλο και τα δικαιωμάτα τους στην κοινωνία και στην οικογένεια μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
 2. Την απόρριψη όλων των μορφών βίας εις βάρος τους.
 3. Την προώθηση και την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης και της συνεργασίας με άλλες παρόμοιες οργανώσεις.
 4. Την παροχή βοήθειας σε τρόφιμα, ρουχισμό κλπ. για τις γυναίκες που ηγούνται της οικογένειας με χαμηλό εισόδημα, και όχι μόνο.
 1. Το πεδίο δράσης του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» συμπεριλαμβάνει:
  1. την παροχή υπηρεσιών, την κοινωνική και συμβουλευτική στήριξη για τις γυναίκες και τα παιδιά της ελληνικής μειονότητας βοηθώντας τους στην οικονομική και ψυχοκοινωνική τους ολοκλήρωση.
  2. την καταπολέμηση της βίας κατά των κοριτσιών, των παιδιών, των γυναικών της ελληνικής μειονότητας, την παροχή βοήθειας στα θύματα της βίας και την διαπραγμάτευση στην επίλυση συγκρούσεων.
 2. Η αποστολή του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» είναι:
  1. Να εκπροσωπεί τις οικονομικές ανάγκες και αυτές της διαβίωσης των κοριτσιών, των γυναικών και των παιδιών που ανήκουν στην ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
  2. Να αναπτύσσει συνεδριάσεις, συναντήσεις και συζητήσεις για θέματα οικονομικά και θέματα υγείας με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές όπως αυτής της κυβέρνησης και άλλες πεποιθήσεις.
  3. Να προστατεύσει τις οικονομικές ανάγκες και αυτές της διαβίωσης των κοριτσιών, των γυναικών και των παιδιών και ανήκουν στην ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
  4. Να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την κοινωνική ανάπτυξη των κοριτσιών, των γυναικών και των παιδιών που έχουν ανάγκη και ανήκουν στην ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
  5. Να έχει ενεργό ρόλο στις συζητήσεις των τοπικών αρχών που παίρνουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την παροχή κοινωνικής βοήθειας στα κορίτσια, στις γυναίκες και στα παιδιά που έχουν ανάγκη και ανήκουν στην ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
  6. Να ενθαρρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση να σχεδιάζει κοινωνικές πολιτικές για αυτή την συγκεκριμένη κατηγορία της κοινωνίας.
  7. Να συνεργάζεται με τις τοπικές και κρατικές δομές των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες για άτομα που έχουν ανάγκη.
  8. Να συμμετέχει ως ενδιαφερόμενος φορέας της κοινωνίας  στην κατάρτιση των ενεργειών των οργάνων της δημόσιας διοίκησης, στις συμβάσεις και στις πράξεις της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του Κώδικα των Διοικητικών Δραστηριοτήτων.
  9. Να επιδιώξει αποτελεσματική συνεργασία με Συλλόγους, Κέντρα ή Ιδρύματα, κεντρικής και τοπικής εξουσίας, που έχουν στο επίκεντρο την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ελευθερία, την αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και της βίας κατά των κοριτσιών, των γυναικών, των παιδιών που ανήκουν στην Ελληνική μειονότητα.
  10. Στήριξη της ανάπτυξης και καλής συνεργασίας μεταξύ των αδελφοποιημένων συλλόγων εκτός χώρας.
  11. Ο Σύλλογος εφόσον νομιμοποιείται υποστηρίζεται από το Σύνταγμα, το Νόμο για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τον Αστικό Κώδικα, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα σε όλα τα όργανα της δημόσιας διοίκησης της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση των στόχων του συλλόγου που θα χρησιμεύσει για την ανάπτυξη των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της στο καταστατικό και την Απόφαση Εγγραφής του Πρωτοδικείου των Τιράνων; φορείς που πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτά τα αιτήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εντός των νόμιμων προθεσμιών.
  12. Κάθε πράξη που παραβιάζει την αποστολή του Συλλόγου και τη δραστηριότητα του σκοπού της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό θεωρείται άμεση παραβίαση, ασφαλή και προσωπική του συλλόγου, και εντός των νομικών πλαισίων μπορεί να απευθύνει αιτήματα ή εκκλήσεις προς όλα τα όργανα δημόσιας διοίκησης και μη, στα δικαστήρια, στις εισαγγελικές αρχές, στη Δικαστική Αστυνομία, στο Συνταγματικό Δικαστήριο και στο Συνήγορο του Πολίτη ιδίως όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Αλβανίας.
  13. Αύξηση της αυτογνωσίας των μειονοτικών κοριτσιών και γυναικών για το ρόλο και τα δικαιώματα που έχουν στην κοινωνία και στην οικογένεια μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΤΟΧΟΙ

Ο Σύλλογος “ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης” κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του θα επιδιώξει τους ακόλουθους στόχους:

 1. <Την συνειδητοποίηση των μειονοτικών γυναικών, μέσω των τοπικών δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την αύξηση του εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου τους.
 2. Την διεξαγωγή φιλανθρωπικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων.
 3. Την αύξηση των προσπαθειών και δεσμεύσεων για την προστασία της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών της μειονότητας.
 4. Την προστασία των δικαιωμάτων, την εκπαίδευση και την αυτογνωσία των γυναικών για τα δικαιώματα και το ρόλο τους στην οικογένεια και την κοινωνία.
 5. Να παρέχει συγκεκριμένη βοήθεια στους νέους, να τους επιδείξει τον τρόπο πώς να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο, την ενέργεια και το ταλέντο τους με θετικό τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος “ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης», σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τους ισχύοντες νόμους μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες όπως:

 1. διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων συλλέγοντας δεδόμενα και πληροφορίες σχετικά με τις γυναίκες σε οικονομική ανάγκη, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή είτε από την φτώχεια. Τα αγαθά που δωρίζονται από διάφορους χορηγούς θα κατανέμονται με βάση τις επείγουσες προτεραιότητες.
 2. προγράμματα για την εκπαίδευση των γυναικών: μελέτη και ταυτοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, νομικών και οικονομικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τις γυναίκες καθώς και την ευαισθητοποίηση των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων για την πραγματική κατάσταση των γυναικών σχετικά με τα προβλήματα τους και η εύρεση λύσεων για την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία
 3. χρήση των διαφόρων έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ήχου και βίντεο-ταινίες, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, online υπηρεσίες πληροφοριών
 4. προετοιμασία των βοηθητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις γυναίκες που χρειάζονται ανάλογη εργασία
 5. διοργάνωση διάφορων εκθέσεων και εκδηλώσεων και ευρύτερη συμμετοχή σε αυτές με σκοπό την προώθηση των σκοπών και των στόχων του συλλόγου
 6. συνεργασία και συντονισμό των προσπαθειών του συλλόγου με άλλες οργανώσεις που εργάζονται για την επίτευξη παρόμοιων στόχων
 7. προγράμματα για την υγεία και τον αθλητισμό
 8. προγράμματα για την στήριξη της κοινωνίας
 9. διαβουλεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οικογένεια, το γάμο και άλλα κοινωνικά προβλήματα και η δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σκοπό αυτό
 10. δημιουργία ενός ιστοχώρου πληροφόρησης στο διαδίκτυο, κλπ.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΣΤΙΑ – ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ»

Το όραμά μας είναι μια υγιής κοινωνία και κοινότητα ατόμων που βασίζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες που δημιουργούν και ενισχύουν την υπευθυνότητα του ατόμου, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ηθική κατάσταση και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής για όλα τα άτομα που υπόκεινται στη δραστηριότητα του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη αυτού του οράματος, υλοποιώντας υπηρεσίες  ποιοτικής φαρμακευτικής περίθαλψης οι οποίες θα βασίζονται στην καλή φαρμακευτική πρακτική.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Το υψηλότερο όργανο λήψης αποφάσεων του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών.
 2. Άλλα εκτελεστικά όργανα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» είναι τα εξής:
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Το Εποπτικό Λογιστικό Συμβούλιο.
  3. Ο Πρόεδρος.
  4. Ο Αντιπρόεδρος.
  5. Φορείς σε Τοπικό επίπεδο.
 3. Στα διοικητικά όργανα μπορούν να εκλεχθούν μόνο τα μέλη του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
 1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» και δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε μέλη.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον 2 (δύο) φορές το χρόνο, με τη συμμετοχή πάνω από το ήμισυ των τακτικών μελών του και συγκαλείται από τον Πρόεδρο.
 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να είναι και έκτακτη.

Η Γενική Συνέλευση των Μελών λαμβάνει αποφάσεις ως εξής:

Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις δυνατότητες για την τακτική και έκτακτη διαχείριση του Συλλόγου έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιήσει τους θεσμικούς του στόχους καθώς και τη δύναμη που του παρέχει ο νόμος και το καταστατικό.

 1. Καθορισμό του τρόπου ώστε να τροποποιεί το καταστατικό, το πρακτικού ίδρυσης και τους εσωτερικούς κανονισμούς.
 2. Καθορισμό των πεδίων και των προγραμμάτων των δραστηριοτήτων, καθώς και τακτικά εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή τους.
 3. Εγκαθίδρυση των υποκαταστημάτων του Συλλόγου και τον διορισμό αντιπροσώπων και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και στο εξωτερικό.
 4. Καθορισμό των συνθηκών που θα ρυθμίζουν τη δραστηριότητα της οργάνωσης και της δομής του συλλόγου.
 5. Χειρίζεται τις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις και της διαχείρισης.
 6. Εγκρίνει τις πιο σημαντικές πράξεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις δαπάνες για το επόμενο έτος.
 7. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν από το εκτελεστικό όργανο, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς τους υλικούς και οικονομικούς πόρους, τις χρήσεις τους και τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.
 8. Ελέγχει κατά περίπτωση τις οικονομικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον σύλλογο κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων και των κοινών δραστηριοτήτων με άλλες οργανώσεις.
 9. Επιλέγει ή διορίζει και απολύει τα μέλη του ανώτατου εκτελεστικού οργάνου.
 10. Δημιουργεί επιτροπές και ειδικά όργανα για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του συλλόγου.
 11. Θεσπίζει κανόνες για την συγχώνευση και την διανομή του συλλόγου.
 12. Καθορίζει τον τρόπο νομικής εκπροσώπησης του συλλόγου.
 13. Καθορίζει κανόνες για την εκκαθάριση και την κατανομή της περιουσίας μετά τη λήξη του συλλόγου.
 14. Εγκρίνει την εισδοχή νέων μελών ή τον αποκλεισμό των υφιστάμενων μελών.
 15. Καθορίζει το ποσό των συνδρομών και τη συχνότητα των προθεσμιών πληρωμής τους.
 16. Ίδρυση, διανομή, συγχώνευση ή μετατροπή του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» σε μια μορφή άλλου οργανισμού με την πλειοψηφία των μελών.
 17. Εγκρίνει την ένταξη του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» σε άλλες οργανώσεις, εγχώριες και ξένες.
 18. Αποφασίζει επίσης και σε άλλα θέματα που προβλέπονται ρητά από το νόμο ή το καταστατικό.

Ψηφοφορία:

 1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των τακτικών μελών, με την παρουσία όχι λιγότερο από το ½ των μελών του.
 2. Οι αποφάσεις σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού, την απόλυση, την εξαίρεση των μελών και την συγχώνευση του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης», λαμβάνονται με 2/3  των ψήφων των παρόντων.
 3. Για την δημιουργία ενός υποκαταστήματος του συλλόγου χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
 4. Η ψηφοφορία γίνεται στα κρυφά, με την αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος».
ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, ο οποίος στέλνει στα μέλη την ανακοίνωση με την ημερομηνία της Συνέλευσης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.
 2. Η πρόσκληση της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και γίνεται με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συγκληθεί από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος του 1/5 τουλάχιστον των συνολικών τακτικών μελών, ωστόσο, όχι λιγότερο από 5 τακτικά μέλη.
 4. Εάν στην προβλεπόμενη ώρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης είναι παρών λιγότερα από το ½ των τακτικών μελών του, η συνάντηση θα ξεκινήσει 1 ώρα αργότερα. Αν αυτή η προθεσμία δεν επιτευχθεί, η συνάντηση θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εντός 30 ημερών.
 5. Εκτός από την τήρηση των κατ ‘αποκοπή εικονικές μορφές συναντήσεων, μέσω e-mail ή στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και σε αυτές τις συνεδριάσεις είναι το ίδιο ποσό με τακτικές συναντήσεις.
 6. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε από τον κάτοχο και πρόεδρο της συνεδρίασης, στη συνέχεια πρέπει να εγγραφούν στο φύλλο αγώνα.
 7. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλειοψηφία της παρούσας Συνέλευσης, είναι διαθέσιμες κατά την προσεχή συνεδρίαση, όποιο από τα δύο είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτό.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» επιλέγει για μια περίοδο 4 (τεσσάρων) ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
 • Τον Πρόεδρο;
 • Τον Αντιπρόεδρο;
 • Τον Γραμματέα;
 • Τον λογιστή και
 • Ένα πλήρες μέλος.
 1. Από την πρώτη συνεδρίαση, εξελέγη Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη.
  1. Ollga Paguna
  2. Valentina Suxho
  3. Gentjana Qendro
  4. Llazo Joti
  5. Mete Mejdi
  6. Evjenia Dede
  7. Vito Ngjelo
  8. Kasiani Ngjelo
  9. Vangjel Qirushi

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» είναι επίσης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Κατά την ιδρυτική συνέλευση του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» εξελέγη Πρόεδρος του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Όλγα Γιάννη Παγούνα και ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Βαλεντίνα Σούτζο.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται αναλόγως τις ανάγκες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις, εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία.
 3. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει σε 3 διαδοχικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο του 1 (ενός) έτους, ο ίδιος δεν θα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Για να αντικατασταθεί το μέλος που αποχώρησε, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ένα νέο μέλος μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που επικυρώνει το νέο εκλεγμενό μέλος από το διοικητικό συμβούλιο ή επιλέγεται άλλο εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να εφαρμοστούν για περισσότερα από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση εκλέγεται ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέρχεται από την Έκτακτη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
ΑΡΘΡΟ 15 - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να:

  1. Να αντιπροσωπεύει το Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολη», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε όλες τις συζητήσεις, όπου είχε προσκληθεί.
  2. να διευθύνει τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
  3. να επιβλέπει τη διαχείρηση σε συντονισμό με άλλους συμβούλους
  4. να προσέχει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών
  5. να υπογράψει πράξεις διοικητικής λογιστικής, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου.

Σε περίπτωση απουσίας του, τα καθήκοντα του Προέδρου τα εκτελεί ο Αντιπρόεδρος

ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

 1. Προετοιμάζει το πρόγραμμα εργασίας και την ετήσια έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
 2. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Διασφαλίζει την ομαλή οικονομική λειτουργία και δραστηριότητα του συλλόγου, σύμφωνα με το δεδηλωμένο σκοπό του.
 4. Δημιουργεί επιτροπές, οργανισμούς και φορείς και αποφασίζει για τα θέματα της δραστηριότητας του Συλλόγου, εκτός από εκείνες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Εκπροσωπεί την οργάνωση σε σχέση με τρίτους και για το χρονικό διάστημα που δεν έχει συγκεντρωθεί αναθέτει αυτό το καθήκον προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
 6. Εγκρίνει τον σχεδιασμό των εσωτερικών κανονισμών και της δεοντολογίας του Συλλόγου ή την αναθέτει στον πρόεδρο του συλλόγου.

Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που καθορίζεται στο παρόν καταστατικό ή ανατεθεί από την Γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 1. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εκλέγει Εποπτικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα 3 (τριών) ετών.
 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 (τρία) μέλη και εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, με πάνω από το ήμισυ των ψήφων.
 3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο εφαρμόζει τη λειτουργία του μέχρι την επόμενη συνέλευση.
 5. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.
 6. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου.
  – Η πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εποπτικού συμβουλίου συγκαλείται από το γηραιότερο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.
 7. Αν ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου δεν συμμετέχει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για περίοδο όχι μικρότερη από ένα (1) έτος, δεν θα είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου και το Εποπτικό Συμβούλιο διορίζει ένα νέο μέλος, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση που επικυρώνει ότι το μέλος εκλέγεται από το εποπτικό συμβούλιο ή άλλο εκλεγμένο μέλος του εποπτικού συμβουλίου.
  – Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και αν η εντολή ενός μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου λήγει κατά το παρόν Καταστατικό.
 8. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να ισχύουν για περισσότερο από ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.
  – Στην περίπτωση αυτή, επιλέγεται ένα νέο Εποπτικό Συμβούλιο κατά την έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει αυτές τις αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεύει την δραστηριότητα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» με ανάλογη στρατηγική ελέγχου κατά περίπτωση, έχει το δικαίωμα της διερεύνησης των λογιστικών εγγράφων της κοινωνίας.
 2. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις παρατυπίες της δραστηριότητας του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» και προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους.
 3. Στην επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κρατά την έκθεσή του για το προηγούμενο έτος.
 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το Διοικητικό συμβούλιο.
 5. Για τυχόν παρατυπίες σε αντίθεση με το Καταστατικό, τα Προγράμματα και τους Κανονισμούς που εγκρίνονται από τα διοικητικά όργανα ή από τις συμφωνίες με χορηγούς ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την επαναξιολόγηση.
 6. Η αίτηση γίνεται γραπτώς και επανεξετάζεται στην επόμενη συνεδρίαση.
 7. Στην ανάλογη ανάλυση της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Όταν το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η απόφαση που ελήφθη είναι αντικανονική και παραβιάζει σοβαρά τις αρχές του συλλόγου μπορεί να απαιτήσει τη σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή τα μέλη του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 19 - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου συγκαλεί και προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
 2. Πρόεδρος του Συλλόγου θα είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  – Εν τη απουσία του, η Γενική Συνέλευση των μελών κατευθύνεται από τον Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
 3. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπεί τον οργανισμό σε σχέση με τρίτους. Εάν για διάφορους λόγους δεν είναι διαθέσιμος, περνά αυτήν την ιδιότητα στον Αντιπρόεδρο, μέσω γραπτού εγγράφου που ορίζει ρητά τις αρμοδιότητες που έχει μεταβιβάσει καθώς και το χρονοδιάγραμμα της ισχύος του διορισμού.
 4. Εκπροσωπεί τον οργανισμό σε σχέση με τους φορείς, φυσικά πρόσωπα ή νομικά, ιδιωτικού τομέα ή δημοσίου, όπως χορηγοί, ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της κυβέρνησης που στηρίζουν τη δραστηριότητα του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ «EΣΤΙΑ – Δερόπολης», έχει και τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα:

 1. Την διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης», σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Αναφέρει και λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, όποτε απαιτείται
 3. Υπογράφει συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης», μέσω ελεύθερου διαγωνισμού, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. συνάπτει σχέσεις με άλλους εγχώριους και ξένους οργανισμούς
 5. συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. συγκαλεί και προεδρεύει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
 7. προτείνει τον προγραγραμματισμό των δραστηριοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
 8. εξουσιοδοτεί χρηματοοικονομικές ενέργειες του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
 9. υπογράφει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της αλληλογραφίας του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
 10. Η θητεία του προέδρου του συλλόγου είναι 4 (τέσσερα) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής
 11. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας, ο πρώην πρόεδρος που δεν έχει εκλεγεί στο καθήκον, παραμένει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του στο σύλλογο
 12. ασκεί κ άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο
 13. Όταν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή αποχωρήσει από τον Σύλλογο για άλλους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» αντικαθιστά τον Πρόεδρο και εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου.
 2. Οι ειδικές αρμοδιότητες του αντιπροέδρου του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» ορίζονται και επεκτείνονται από το διοικητικό συμβούλιο σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τις εξουσίες του τελευταίου.
 3. Οι αποφάσεις του Αντιπροέδρου του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» μπορεί να χάσουν την ισχύ τους μετά από τον έλεγχό της νομικής τους βάσης σε σχέση με το παρόν καταστατικό από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Η θητεία του Αντιπροέδρου του συλλόγου είναι 4 (τέσσερα) χρόνια.
ΑΡΘΡΟ 21 - Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 1. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα έγγραφα και τις διοικητικές δραστηριότητες του συλλόγου.
 2. Καταρτίζει και διατηρεί όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα του συλλόγου.
 3. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη φύλαξη της σφραγίδας του συλλόγου.
 4. Ο Γραμματέας τηρεί και διαχειρίζεται τα πρωτόκολλα των συνεδριάσεων, της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτών που διοργανώνει ο Πρόεδρος του Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ καθαιρεση

Η θητεία των διοικητικών στελεχών του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» ξεκινά στο τέλος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τους επέλεξε και τελειώνει μετά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης όταν γίνεται η εκλογή των νέων μελών των διοικητικών οργάνων.
Εξαίρεση αποτελούν όλα εκείνα τα μέλη των διοικητικών οργάνων, τα οποία απολύθηκαν πριν από το τέλος της θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή, αποχωρούν αμέσως μετά την απόφαση για την διαγραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 23 - Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο λογιστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα οικονομικά του συλλόγου.
Αυτός εκτελεί και καταγράφει όλες τις οικονομικές πράξεις του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης».
Ο λογιστής προτείνει τον προϋπολογισμό του Συλλόγου και ετοιμάζει την οικονομική έκθεση για την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 1. Οι πηγές των εισόδων του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» θα είναι:
  1. οι συνδρομές των μελών.
  2. οι ποσοστώσεις συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες.
  3. επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές.
  4. οι δωρεές από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.
  5. οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
  6. λοιπά έσοδα από δραστηριότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του συλλόγου, σύμφωνα με το νόμο.
 2. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός αυτών των κεφαλαίων και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Τα έσοδα κατατίθενται στο ταμείο του Συλλόγου με κανονικό έγγραφο σε δύο αντίγραφα, ένα από τα οποία υπάρχει στο λογιστήριο του Συλλόγου και το άλλο δίνεται στον πληρωτή.
ΑΡΘΡΟ 25 - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • Οικονομικό Έτος:

Ξεκινά στις 01 Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
Το πρώτο έτος αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο Σύλλογος είναι νομικά αναγνωρισμένος και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στις 31 Δεκεμβρίου.

 • Λογιστική εικόνα

Θα λειτουργήσει σε απόλυτο σεβασμό με τους κανόνες που καθορίζονται από την ισχύουσα αλβανική νομοθεσία.Το Εποπτικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί τα ενεργά έσοδα, κατατέθοντάς τα στο αποθεματικό ταμείο ή τα επενδύεται σε δραστηριότητες που αποτελούν το αντικείμενο του Συλλόγου.

 • Η παρουσίαση του ισολογισμού:

Ο ετήσιος προυπολογισμός υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση από το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο συντάσσει μια έκθεση για τα μέλη σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του Συλλόγου.
Η απογραφή, ο ισολογισμός και η αναφορά του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να διατίθενται στην διάθεση των μελών, στην έδρα του Συλλόγου, 2 (δύο) εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 • Αναφορές:

Ο σύλλογος θα κάνει εκτενείς αναφορές της οικονομικής δραστηριότητάς του, στις περιπτώσεις όπου θα πρέπει να διαχειριστεί και να είναι υπεύθυνος για τις χρηματοδοτήσεις, που προέρχονται από τρίτες πηγές, δημόσιες ή ιδιωτικές.

ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
 1. Τα κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί από την δραστηριότητα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ- Δερόπολης» θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εφαρμογή και την επέκταση του αντικειμένου των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, σύμφωνα με το σκοπό της δημιουργίας του.
 2. Η διανομή των κερδών κατά την δραστηριότητα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» απαγορεύεται.
 3. Κάθε αντίθετη ενέργεια είναι άκυρη και επιφέρει ευθύνες σύμφωνα με το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 27 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 1. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα αλβανική νομοθεσία.
 2. Ο Σύλλογος έχει το δικό του τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται με τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου και των κατ ‘εξουσιοδότηση του Προέδρου / Αντιπροέδρου του συλλόγου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τη διοίκηση του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» που τις παρουσιάζει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε 3 (τρεις) μήνες.
ΑΡΘΡΟ 28 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  Οι οικονομικές ενέργειες πραγματοποιούνται βάσει των κανόνων που ορίζει ο νόμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» επιβλέπει την πραγματοποίηση των οικονομικών συναλλαγών.

 1. Οι οικονομικές καταστάσεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών δημοσιεύονται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από τη νομοθεσία περί λογιστικής και οικονομικών καταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 29 - ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Η ιδιότητα του μέλους δεν μπορεί να τεμαχιστεί ή να κληρονομηθεί.
 2. Ο αριθμός των μελών δεν είναι περιορισμένος. Μπορούν να συμμετέχουν στο Σύλλογο όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ικανότητα και το ενδιαφέρον να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχους της.
 3. Κάθε μέλος του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» θα καταγραφεί στο μητρώο του Συλλόγου. Στο μητρώο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται τα ατομικά δεδομένα των χρηστών και οι αντίστοιχες σημειώσεις των διάφορων αποφάσεων που μπορούν να ληφθούν για κάθε μέλος.
 4. Τα μέλη του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ –  Δερόπολης» είναι η βάση και το θεμέλιο της κάθε λήψης αποφάσεων.
 5. Η ένταξη στο Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» διακόπτεται:
  1. α) μέσω της εκούσιας αποχώρησης
  2. β) με διαγραφή μέσω μιας αιτιολογημένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
  3. γ) με θάνατο
  4. δ) το μέλος του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» που καταδικάστηκε σε φυλάκιση με οριστική απόφαση του δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα
  5. ε) εάν οι ενέργειες και η συμπεριφορά του βλάπτει την εικόνα και την τιμή του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης».
  6. Σε περίπτωση που υπονομεύει τις ηθικές αρχές του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης».

Η πληρωμή της συνδρομής καταβάλλεται για ένα χρόνο προκαταβολικά.
Αν ένα μέλος δεν έχει καταβάλει για το προηγούμενο έτος, παύει να είναι μέλος του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης».
Η επανένταξη μπορεί να γίνει μόνο μετά την καταβολή του υπόλοιπου ποσού.
Η καταβολή της ποσόστωσης των μελών μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους, μετρητά στην έδρα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ –  Δερόπολης», εντολή πληρωμής, τραπεζική επιταγή. Αυτοί οι δύο τελευταίοι τρόποι θα πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» και να κατατίθενται στον αριθμό λογαριασμού του Συλλόγου.
Τα μέλη του συλλόγου θα αναγνωρίζονται μέσω της κάρτας μέλους που θα σημειώνονται οι ανάλογες πληρωμές της συνδρομής των μελών.
Η ετήσια συνδρομή είναι ​​ανά μήνα, που θα είναι για 12 μήνες του έτους κατά τη διάρκεια του μήνα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους.
Ο Σύλλογος ανάλογα με τις απαιτήσεις του μπορεί να αλλάξει την τιμή της ετήσιας συνδρομής. Αυτή η αλλαγή γίνεται μόνο από το ανώτατο όργανο του συλλόγου, από τη γενική συνέλευση κατά περισσότερο από 50% των ψήφων των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 30 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου αποτελούνται από:

 1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, που αναφέρονται ως πλήρη μέλη στη συνέχεια.
 2. Τα εθελοντικά μέλη, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός ή / και εκτός της χώρας, βοηθούν το σύλλογο οικονομικά και πνευματικά, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και την υποχρέωση να καταβάλλουν τη συνδρομή μέλους.
ΑΡΘΡΟ 31 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
 1. Η ένταξη στο σύλλογο είναι εθελοντική.
 2. Κάθε άτομο, ενήλικας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να ενεργεί μπορεί να υποβάλλει αίτηση για να ενταχθεί στον Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης».
 3. Για να ενταχθούν, αρχικά, όσοι επιθυμούν να είναι μέλη πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο, το οποίο περιέχει δεδομένα που επαληθεύουν την κατάσταση του αιτούντος και την αναγνώριση του μέσω του καταστατικού του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης», το δικαίωμα έγκρισης προηγούμενων αιτήσεων για την ένταξη την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις του οποίου εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
 4. Μετά την ένταξη, αυτά τα μέλη πρέπει να πληρώσουν την συνδρομή μέλους, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και εγγράφονται στη λίστα των μελών, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο μητρώο με αυτή τη λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 32 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 1. Ως πλήρες μέλος του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, που εκτός από τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 22 του καταστατικού, πληρεί και τα ακόλουθα κριτήρια:
  1. Αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου
  2. Έχει συμπληρώσει τα 18 (δεκαοκτώ) έτη και έχει την πλήρη ικανότητα να ενεργεί.
  3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει και άλλα ειδικά κριτήρια για την χορήγηση του πλήρους καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 33 - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» είναι:

 1. Σέβονται και διατηρούν την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας
 2. Παίρνουν μέρος στις συνεδρίες και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
 3. Εκλέγουν και εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
 4. Λαμβάνουν μέτρα για να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση
 5. Προτείνουν αλλαγές στο καταστατικό
 6. Προτείνουν την απόλυση των μελών των διοικητικών οργάνων
 7. Διαδίδουν την δραστηριότητα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ –  Δερόπολης»
 8. Παίρνουν μέρος στην επίτευξη των στόχων του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
 9. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ –  Δερόπολης»
 10. Πληρώνουν τακτικά την συνδρομή τους
 11. Ετοιμάζουν εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει την παραίτησή του, ανά πάσα στιγμή, μέσω γραπτής αίτησης, αίτημα το οποίο να υποβάλλεται το λιγότερο 3 (τρεις) μήνες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 34 - Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάθε ηγετικό στέλεχος του συλλόγου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις ενέργειες προς το συμφέρον του συλλόγου και σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, καθώς και τις δράσεις και τις κατευθύνσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

ΑΡΘΡΟ 35 - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Η συμμετοχή στο Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης», λήγει:
  1. Με γραπτή παραίτηση από το μέλος
  2. Με εξαίρεση από την λίστα μελών λόγω μη καταβολής των συνεισφορών των μελών
  3. Από το σύνολο των συμπεριφορών και στάσεων που παραβιάζουν την τιμή, την αξιοπρέπεια, την εικόνα, τα οικονομικά και τη φήμη του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης»
  4. Μετά το θάνατο του μέλους.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προτείνει να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των μελών, ενώ η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να διαγράψει τη συμμετοχή του
ΑΡΘΡΟ 36 - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ SHKARKIMI

Η εντολή των μελών του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ-Δερόπολης» αρχίζει στο τέλος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία τους επέλεξε και λήγει κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης όταν γίνεται η εκλογή των νέων μελών των διοικητικών οργάνων.
Εξαιρούνται εκείνα τα μέλη των διοικητικών οργάνων, οι οποίοι απολύθηκαν πριν από το τέλος της θητείας τους. Στην περίπτωση αυτή, φεύγουν αμέσως μετά την απόφαση της απολύσεως

ΑΡΘΡΟ 37 - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 1. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, για την εφαρμογή είτε την στήριξη του σκοπού και του αντικειμένου της δραστηριότητάς του που προβλέπεται στο καταστατικό, έχει το δικαίωμα να ασκήσει κάθε νόμιμη δραστηριότητα.
 2. Όταν η άσκηση μιας δραστηριότητας επιβάλλει την χορήγηση άδειας, ο Σύλλογος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία, αφού προσδιορίσει ότι πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις και διαδικασίες, δίνει την αντίστοιχη άδεια ή έγκριση.
 3. Αντίγραφο της άδειας που χορηγείται στον σύλλογο, πιστοποιημένο σύμφωνα με το νόμο, κατατίθεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 38 - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» ανεξάρτητα από τις μορφές οργάνωσης, τους στόχους που επιδιώκει και τις δραστηριότητες που εκτελεί, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, που προέρχεται από δωρεές, επιχορηγήσεις, τραπεζικούς τόκους και συνδρομές των μελών.

ΑΡΘΡΟ 39 - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 1. Οι αρμόδιες κρατικές αρχές έχουν το δικαίωμα να επιβλέπουν τον Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολη» όσον αφορά την εφαρμογή της αλβανικής νομοθεσίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της άδειας της εξάσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, τους αναθέτοντες της άσκησης των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και εκπλήρωση των δραστηριοτήτων τους με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 2. Οι λογιστικές εκθέσεις που καταρτίζονται από τον Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» για τη χρήση των κονδυλίων των χορηγών, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές και τη Γενική Διεύθυνση για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες όποτε είναι αναγκαίο
 3. Ο Σύλλογος «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα φορολογικά της στοιχεία, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από τη ισχύουσα νομοθεσία για τις φορολογικές διαδικασίες στη Δημοκρατία της Αλβανίας.
ΑΡΘΡΟ 40 - Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το ιδιοκτησιακό του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» περιλαμβάνουν κονδύλια που διασφαλίζονται από το παρόν καταστατικό, ακίνητη και κινητή περιουσία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 41 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Ο σύλλογος μπορεί να διαλυθεί για τους ακόλουθους λόγους:
  1. Όταν ο αριθμός των μελών της έχει φθάσει κάτω από το ελάχιστο που ορίζεται στο άρθρο 24/2 του Νόμου 8788, Ημερομηνία: 07.05. 2001 (όπως έχει τροποποιηθεί), δηλαδή κάτω των πέντε (5) μελών.
  2. Όταν έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός του είτε δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της δραστηριότητάς του.
  3. Όταν ο Σύλλογος απομακρύνεται από το σκοπό που ορίζει το καταστατικό.
  4. Όταν ο Σύλλογος αρχίζει να διεξάγει παράνομες δραστηριότητες ή σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 και επόμενα του Νόμου Αρ.8788, Ημερομηνία: 07.05.2001 (όπως έχει τροποποιηθεί).
 2. Η διάλυση του Συλλόγου γίνεται:
  1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά από τα 2/3 των ψήφων.
  2. Με απόφαση του Αρμοδίου Δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 42 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 1. Ο εσωτερικός κανονισμός θεσπίζει τους πιο λεπτομερείς τρόπους οργάνωσης και της λειτουργίας του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δρόπολη» και των οργάνων του, σύμφωνα με το καταστατικό, τη διαδικασία της δραστηριότητας και του εσωτερικού κόσμου του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δρόπολη» και των δομών του σε σχέση του με τρίτους.
 2. Ο κανονισμός καθορίζει τις συνδρομές για κάθε πλήρες μέλος.
 3. Ο κανονισμός εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.
ΑΡΘΡΟ 43 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Για την προστασία της κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής υπόστασης του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ Δερόπολης» απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Η άσκηση των οικονομικών, διοικητικών, οργανωτικών δραστηριοτήτων καθώς και άλλων δραστηριοτήτων εκτός της δικαιοδοσίας του συλλόγου, το οποίο περιλαμβάνει τις σχετικές δομές, εκτός εάν εγκριθεί από την ανώτατη αρχή.
 2. Η διεξαγωγή κάθε είδους οικονομικής, κοινωνικής δραστηριότητας έξω από τους κανόνες που προβλέπονται από το νόμο, το καταστατικό και τις πράξεις που απορρέουν από αυτό
 3. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να προηγηθεί χωρίς να έχει προβλεφθεί προηγουμένως στον προϋπολογισμό και κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να εγκριθεί εκτός των δομών που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης».
 4. Η δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων των μελών καθώς και αυτών εμπιστευτικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με το Σύλλογο «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» και τη δραστηριότητά του.
 5. Η έκδοση δανείου στο όνομα του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» των δομών της, εκτός εάν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.
 6. Έναρξη σχέσεων με τρίτους για λογαριασμό του Συλλόγου «ΕΣΤΙΑ – Δερόπολης» ή των θυγατρικών της, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τον πρόεδρο ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Δεν αποδέχονται δωρεές ή χρηματοδοτήσεις που χαρακτηρίζονται από συνθήκες που θα περιορίσουν την ελευθερία της δράσης του συλλόγου.
ΑΡΘΡΟ 44 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με άλλες δομές του Συλλόγου, καταβάλλονται προσπάθειες, να επιλύονται με συναίνεση και διαμεσολάβηση μεταξύ τους. Αντιθέτως, θα επιλύονται στο Δικαστήριο των Τιράνων.

ΑΡΘΡΟ 45 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικά με αυτά που δεν αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, μετέπειτα θα αποτελέσουν αναφορά και θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας και ειδικότερα οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, κεφάλαιο, ΙΙ, Σημείο Β «Σύλλογος» καθώς και ο Νόμος αρ. 9814, Ημερομηνία: 04. 10. 2007 «Περί Μηκυβερνητικών Οργανώσεων», όπως τροποποιήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 46

Αυτό το καταστατικό συντάχθηκε σε 4 (τέσσερα) πρωτότυπα αντίγραφα στην αλβανική γλώσσα, με την ίδια νομική αξία.
Μετά την ανάγνωση και εφόσον εβρέθη να είναι σωτό, το παρόν συνυπογράφεται με ελεύθερη βούληση χωρίς αντιρρήσεις από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Ιδρυτές

Οι ιδρυτές του Συλλόγου είναι: